miércoles, diciembre 27, 2006

O Polbeiro inaugurado


Invítovos a pasar polo blog do meu amigo Jontxu (PINDRIONS - nos links laterales), onde acaba de poñer o post da inauguración, por fin, da súa obra e a de José, "O POLBEIRO", escultura en bronce ó aire libre, no afortunado lugar de Castiñeiras, en Ribeira. Os que entredes poderedes comprobar todo o proceso de elaboración da escultura que puxo en anteriores post, todo moi interesante, non deixedes de entrar.

Estais invitados a pasar por el blog de mi amigo Jontxu (PINDRIONS - en los links laterales), donde acaba de poner un post de la inauguración, por fin, de su obra y la de José, "O POLBEIRO", escultura en bronce al aire libre, en el afortunado lugar de Castiñeiras, en Ribeira. Los que entreis podereis comprobar todo el proceso de elaboración de la escultura, que puso en anteriores post, todo muy interesante, no dejeis de entrar.

lunes, diciembre 25, 2006

Feliz Navidad

A verdade e que a min esto do nadal non me vai moito (e que non creo casi en nada), pero sí a idea de sacar o millor de cada persoa, sí a idea de convivir o millor posible entre todos, onde a principal lei sexa que a liberdade de cada un acaba onde comeza a dos demais... bueno sin mais ñoñerías... feliz nadal a todolos meus visitantes, e feliz ano novo.

La verdad es que a mi esto de la navidad no me va mucho (es que no creo casi en nada), pero sí la idea de sacar lo mejor de cada persona, sí la idea de convivir lo mejor posible entre todos, donde la principal ley sea que la libertad de cada uno termina donde comienza la de los demás... bueno, sin más ñoñerías... feliz navidad a todos mis visitantes, y feliz año nuevo.

miércoles, diciembre 13, 2006

Linea definitiva


Aqui está o debuxiño definitivo de liña de lapis, alguén se imaxinaba esta composición? Fixen os personaxes por separado e despois púxenos todos xuntos. Custoume recompoñelo, polos diferentes tamaños e distancias. Espero que ca cor definitiva se integren millor.

Aqui está el dibujillo definitivo de linea de lapiz, alguien se imaginaba esta composición? Hice los personajes por separado y después los puse todos juntos. Me costó recomponerlo, por los diferentes tamaños y distancias. Espero que con el color definitivo se integren mejor.

miércoles, diciembre 06, 2006

Lobezno y spiderman
Outro par de bocetiños mais. Ata a semana que ven non vou poder poñer o acabado. A ver si arreglo o problema no ordenador. Mentres colgo estes de lapis.

Otro par de bocetillos más. Hasta la semana que viene no voy a poder poner el acabado. A ver si arreglo el problema en el ordenador. Mientras colgo estos de lapiz.

domingo, diciembre 03, 2006

"Pero quién eres...?"


Outro bocetillo do próximo debuxo en cor. Xuntei os tres pasos de lapis para a construcción de batman. Bueno, hai un cuarto paso, pero que xa é o debuxo definitivo a limpo de lapis con todolos elementos para escanear, quizais tamén o poña antes de de cor. En canto ó de cor definitivo, a ver si o poño antes da ponte, xa que o ordenador estame traicionando e non sei si chegarei. Odio depender da tecnoloxía.

Otro bocetillo del próximo dibujo de color. He juntado los tres pasos de lapiz para la construcción de batman. Bueno, hay un cuarto paso, pero que ya es el dibujo definitivo a limpio de lapiz con todos los elementos para escanear, quizas también lo ponga antes del de color. En cuanto al de color definitivo, a ver si lo pongo antes del puente, ya que el ordenador me está traicionando y no sé si llegaré. Odio depender de la tecnología.

viernes, diciembre 01, 2006

Dormido?

Boceto dun dos personaxes que formarán parte do próximo post en color, a partires dagora poñerei mais bocetos coma este, a lapis, que hai xente que lle gustan mais que os acabados, normal, nunca os acabo, jeje.

Boceto de uno de los personajes que formarán parte del próximo post en color, a partir de ahora pondré más bocetos como este, a lapiz, que hay gente a la que le gustan más que los acabados, normal, nunca los acabo, jeje.

miércoles, noviembre 29, 2006Eeeeh... estou aqui, xa estou de volta, teño que agradecervos a todos, visitantes, que pasedes por aqui, incluso cando levo tanto tempo sin poñer nada novo... espero que esto sexa unha nova etapa... espero poñer cousas de vez en cando, ainda que sexan sinxelas liñas de lapis... grazas a todos.

Eeeeh... estoy aqui, ya estoy de vuelta, tengo que agradeceros a todos, visitantes, que paseis por aqui, incluso cuando llevo tanto tiempo sin poner nada nuevo... espero que esto sea una nueva etapa... espero poner cosas de vez en cuando, aunque sean simples lineas de lapiz... gracias a todos.

jueves, mayo 11, 2006

Non son da natureza as fronteiras que frean os nosos soños


Déronme fai pouco o premio viñeta solidaria en Arteixo por este dibuxiño. Espero que non me denuncien por poñelo aqui, agora o orixinal perténcelle ó concello, feito a man, por certo. (este sí que o entintei)


"No son de la naturaleza las fronteras que frenan nuestros sueños"
Me han dado hace poco el premio viñeta solidaria en Arteixo por este dibujillo. Espero que no me denuncien por ponerlo aqui, ahora el original pertenece al Ayuntamiento, hecho a mano, por cierto. (este sí lo he entintado)

martes, mayo 02, 2006

Criatura Resident evilEste é o diseño que fixen para o concurso que propón a revista hobby consolas, de crear un monstruo para un suposto xogo de Resident evil. Poño aqui o lapis e a cor. Ó final gustame mais o de liña, xa que o de cor non me convence moito. Recoñezo, en canto á cor, que non arriesguei nada, demasiado convencional, demasiado aerográfico, e poucos matices... (coma sempre, dediqueille pouco tempo) pero bueno, tamén se trata de diseño de personaxes, onde a parte pictorica non interesa tanto, incluso pode estar de máis.

Este es el diseño que hice para el concurso que propone la revista hobby consolas, de crear un monstruo para un supuesto juego de Resident evil. Pongo aqui el lapiz y el color. Al final me gusta más el de linea, ya que el de color no me convence mucho. Reconozco, en cuanto al color, que no arriesgué nada, demasiado convencional, demasiado aerográfico, y pocos matices... (como siempre, le dediqué poco tiempo) pero bueno, también se trata de diseño de personajes, donde la parte pictórica no interesa tanto, incluso puede estar de más.

jueves, abril 27, 2006

Boceto para escultura


Un bosquexiño que fixen fai tempo, coma casi todo o que poño, para os colegas de Arteleira (tedes a un aí ó lado -PINDRIONS-, nos links), como diseño e apoio para a realización dunha escultura.

Un bocetillo que hice hace tiempo, como casi todo lo que pongo, para los colegas de Arteleira (teneis a uno ahí al lado -PINDRIONS-, en los links), como diseño y apoyo para la realización de una escultura.

sábado, abril 08, 2006

Más Spiderman


Bueno, aqui van unhas viñetiñas máis das páxinas peterparkeras, e... xa estou de vacacións (como escrito este yuju en jallejo normativo?) Así que non me paso por aqui nuns días, sede bos... digo malos.


Bueno, aqui van unas viñetillas más de las páginas peterparkeras, y... ya estoy de vacaciones yujuuuuuuuuu! Asi que no me paso por aqui en unos días, sed buenos... digo malos.

martes, abril 04, 2006

Peter Parker es Spiderman


Viñeta dunhas páxinas de proba que fixen haberá agora un par de anos. Páxinas que me levaron demasiado tempo, por vago e lento, e das que non obtiven resposta positiva de ningunha parte... e que as miro agora e me parecen horribles, claro. Pero farei máis, teño ganas. De outro personaxe, supoño. Pero debo facelo. Debollo a aquel ilusionado Xeno adolescente, que descubreu a banda deseñada. Snif!


Viñeta de unas páginas de prueba que realicé hará ahora un par de años. Páginas que me llevaron demasiado tiempo, por vago y lento, y de las que no obtuve respuesta positiva de ninguna parte... y que las miro ahora y me parecen horribles, claro. Pero haré más, tengo ganas. De otro personaje, supongo. Pero debo hacerlo. Se lo debo a aquel ilusionado Xeno adolescente, que descubrió los comics. Snif!

Logotipo festivo


Un dos logotipos que fixen para promocionar a festa do verán (as cousas que se fan de valde), dun dos sitios mais paradisíacos do planeta, non porque eu nacera nel... jeje.


Uno de los logotipos que hice para promocionar la fiesta de verano (las cosas que se hacen gratis), de uno de los sitios más paradisíacos del planeta, no porque yo haya nacido en el... jeje.

jueves, marzo 30, 2006

Cansado


Hoxe cheguei canso, pero senteime na mesa de debuxo, e fixen catro liñas. Logo senteime na mesa do pc, e deille un par de trazos. Por fin algo novo.


Hoy llegué cansado, pero me senté en la mesa de dibujo, e hice cuatro lineas. Luego me senté en la mesa del pc, y le di un par de trazos. Por fin algo nuevo.

lunes, marzo 27, 2006

Escultura madeira


Escultura que fixen hai anos (moitos) na escola de Santiago (Mestre Mateo), como se chamaba... "Terra".
Si, xa sei que non é nada novo, o proximo post será unha novedad... um... non o prometo.

Escultura que hice hace años (muchos) en la escuela de Santiago (Mestre Mateo), como se llamaba... "Terra".
Si, ya sé que no es nada nuevo, mi próximo post será una novedad... um... no lo prometo.

miércoles, marzo 15, 2006

A qué estás esperando?


Catro pinceladas sobre a liña para dar un pouco de volume. Recuperei este dibujo de Xandel, e deille un toques en photoshop, para poñer aqui, e mover esto un pouco.

Cuatro pinceladas sobre la linea para dar un poco de volumen. Recuperé este dibujo de Xandel, y le dí unos toques en photoshop, para poner aqui, y mover esto un poco.

domingo, marzo 05, 2006

Bocetillo para "Estrabismo..."


Teño que darlle un pouco de movemento a esto. Este é un primeiro boceto que fixen fai tempo dun dos principais personaxes de "Estrabismo diverxente"(que espero sexa o meu primeiro album), e de paso sirveume para estrenar a wacom.

Tengo que darle un poco de movimiento a esto. Este es un primer boceto que hice hace tiempo de uno de los principales personajes de "Estrabismo divergente"(que espero sea mi primer album), y de paso me sirvió para estrenar la wacom.

miércoles, marzo 01, 2006

Páxina de "A vida a man Alzada"


Cando miro este comic, recordo o que supuxo para min. Sempre os fago para min, para contarme algo a min mesmo, para ensinarme algo... para dar un paso mais. E este é o meu preferido. E resulta que de todos os que mandei a concursos, este foi o único que non levou premio. O seu momento chegará, seguro... como tamén o meu.

Cuando miro este comic, recuerdo lo que supuso para mi. Siempre los hago para mi, para contarme algo a mi mismo, para enseñarme algo... para dar un paso más. Y este es mi preferido. Y resulta que de todos los que envié a concursos, este fué el único que no llevó premio. Su momento llegará, seguro... como también el mio.

jueves, febrero 23, 2006

Viñetas de "Donde el tiempo no se mueve"

Bueno, mentras non fago nada novo, poño algunha cousiña feita. Estas son viñetas que corresponden a un comic que fixen con Porto de contexto, e que levou o premio Valencia do 2005.

Bueno, mientras no hago nada nuevo, pongo alguna cosa ya hecha. Estas son viñetas que corresponden a un comic que hice con Oporto de contexto, y que llevó el premio Valencia del 2005.

domingo, febrero 19, 2006

Boceto de Xandel


Bueno, aqui nace Xeno na rede, aqui comeza a aventura dixital, con este blog, un día despois do meu cumpleanos, supoño que non por casualidade. E esperando que este salto a internet me incentive a facer todo canto debo, todo o que quero a nivel artístico... a ver si Xeno existe de verdade.
A primeira aportación é este boceto de Xandel, con uns toques de cor en Photoshop, quizais volva a aparecer máis rematado, polo de agora vai así. Un saúdo.


Bueno, aqui nace Xeno en la red, aqui comienza la aventura digital, con este blog, un día después de mi cumpleaños, supongo que no por casualidad. Y esperando que este salto a internet me incentive a hacer todo cuanto debo, todo lo que quiero a nivel artístico... a ver si Xeno existe de verdad.
La primera aportación es este boceto de Xandel, con unos toques de color en Photoshop, quizas vuelva a aparecer más terminado, por ahora va así. Un saludo.